پایان نامه تعیین میزان شیوع سرطان های Scc حفره دهان و درمان های آن پایان نامه تعیین میزان شیوع سرطان های Scc حفره دهان و درمان های آنچکیده :سرطان دهان یکی از ده سرطان رایج جهان میباشد . این بررسی جهت ارزیابی توصیفی شیوع سرطانهای حفره دهان در بیماران ...